Organisasjonsplan

Organisasjonsplan BFG Bergen Løpeklubb (BFG)

(Vedtatt av årsmøtet 2020)

Klubbens styre skal bestå av leder, nestleder, 6 styremedlemmer og ett varamedlem. Styrets oppgaver fordeles ved konstituering.

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret utfører sine oppgaver basert på klubbens lover.

Klubben omfatter medlemmer fra og med 15 år. 

Styret har nedsatt fire utvalg som utnevnes av og rapporteres til styret. 

1. Idrettsutvalg

Utvalget består av leder og 2 medlemmer. Trenere på kontrakt skal delta i utvalget. Utvalgets leder har fullmakt til å inngå kontrakt med utøvere innenfor styregodkjent budsjett. Utvalgets leder har også fullmakt til å attestere for utbetaling av kompensasjoner til utøverne i henhold til de signerte utøverkontraktene.

Ansvarsområde: Ivareta det sportslige ansvaret for klubbens utøvere. 

2. Motbakkeløpene Ulriken Opp (UO) og Oppstemten Opp (OO)

UO og OO er et samarbeide mellom Baune og BFG. Klubbenes styrer utpeker hver 2 medlemmer til styringsgruppen for UO og OO, som konstituerer seg selv på første møtet. Det fører eget resultatregnskap og budsjett for løpene, og resultatet fordeles mellom klubbene etter avtalt fordelingsnøkkel.  Styringsgruppen planlegger og utfører de to motbakkeløpene. Klubbene stiller medlemmer til arbeidet på arrangementsdagene, inkl. rigging og rydding. 

3. Motbakkeløpet Løvstakken Opp (LO)

LO har en egen styringsgruppe med inntil 5 medlemmer, utpekt av BFGs styre. Utvalget konstituerer seg selv på sitt første møte etter utnevnelsen. 

Ansvarsområder: Planlegge og gjennomføre Løvstakken Opp arrangementet i henhold til sportslige ambisjoner og innenfor godkjent budsjett. Har delegert ansvar til å bestille utstyr og tjenester for å gjennomføre arrangementet, innenfor de godkjente budsjettrammer.

4. Flyplassløpet

Flyplassløpet har en styringsgruppe på inntil 4 medlemmer, utpekt av BFGs styre. Styringsgruppen konstituerer seg selv på første møtet. Det fører eget resultatregnskap og budsjett for løpet, og overskuddet fordeles mellom BFB Bergen Løpeklubb og en ideell organisasjon (denne velges årlig) i henhold til en fordelingsnøkkel som bestemmes årlig.  Styringsgruppen planlegger og gjennomfører Flyplassløpet. 

5. Maratonkarusellen (MK)

MK har eget styre med leder og 4 styremedlemmer. MK har inngått en avtale med BFG som bl.a. innebærer at BFG er formell arrangør av alle MKs løp. MK har egen økonomi med resultatregnskap, balanse og budsjett, der hovedpostene ved årsslutt føres inn i BFG sitt regnskap og budsjett. MK har sin egen egenkapital, som ordinært ikke er tilgjengelig for BFG.